Погода в Украине

 
Locations of visitors to this page

Підвищення кваліфікації фельдшерів станцій та відділень швидкої медичної допомоги
Написав І.3. Яковцов, Г.С. Яцина, В.Б. Давидов, Є.П. Яковцов; м. Харків   

В останні роки в Україні значно збільшується чисельність природних та техногенних катастроф, що пов'язано з великою кількістю об'єктів, які можуть стати потенційними джерелами виникнення надзвичайних ситуацій і супроводитись великими жертвами серед населення та потребують залучення значних сил і засобів. Наслідки уражень населення під час них значною мірою залежать від своєчасності надання першої медичної допомоги.

При цих обставинах роль молодшого медичного персоналу, який частіше всього першим контактує з потерпілим, значно зростає.
Аналіз медичних наслідків надзвичайних ситуацій свідчить про недостатню підготовку молодшого медичного персоналу щодо питань надання медичної допомоги потерпілим та вимагає стандартизації їх діяльності.
Тому підготовка та перепідготовка медичного персоналу з питань медицини невідкладних станів має першочергове значення.
З початку 2003 року кафедра проводить цикли тематичного удосконалення для фельдшерів (медсестер) станцій та відділень швидкої та невідкладної медичної допомоги за 144 часовою програмою.
За 10 циклів удосконалення кафедра провела навчання 256 слухачів із них 112 з області.
Програма підвищення кваліфікації складається з вивчення таких важливих питань як: організація роботи ШМД, питань загальної реаніматології, невідкладної медичної допомоги при гострих захворюваннях та станах, при травматичних пошкодженнях та нещасних випадках, при гострих екзогенних отруєннях та алергічних реакціях. Всі ці питання викладаються з урахуванням особливостей надання невідкладної медичної допомоги дітям.
Вивчення розділів з кожної дисципліни полягає в поєднанні різних форм навчання: опитування за конкретними темами, перевірка базового та заключного рівня знань слухачів шляхом тестового контролю, рішення ситуаційних задач, оцінка ефективності реанімаційних заходів та використання муляжів, які допомагають здійснювати більш ефективне тренування під час оволодіння практичними навичками.
На кафедрі для стандартизації практичних навичок використовуються учбові фільми. Під час демонстрації фільму викладач зосереджує увагу слухачів на окремих ключових моментах надання невідкладної медичної допомоги. Після демонстрації викладач обговорює із слухачами кожен етап навику і відповідає на запитання.
Одним з оперативних методів оцінки рівня засвоєння матеріалу є використання тестових завдань, завдяки яким викладач має можливість швидко оцінити базовий контроль знань та рівень засвоєння поточного матеріалу.
Фельдшер ШМД повинен знати питання надання невідкладної медичної допомоги, швидко орієнтуватися у нестандартних ситуаціях, приймати правильне діагностичне і лікувально-тактичне рішення та надавати необхідну медичну допомогу. Успішне викладання цих питань на кафедрі досягається завдяки:
- їх клінічної спрямованості та наявності клінічних баз, що дозволяє проводити не тільки теоретичну, але і практичну підготовку з питань надання екстреної медичної допомоги при невідкладних станах у надзвичайних ситуаціях;
- відповідному матеріальному забезпеченню навчального процесу на кафедрі з використанням тренажерних комплектів, сучасних засобів надання невідкладної допомоги;
- комп'ютеризації кафедри, що дозволяє створенню баз даних по аваріям та катастрофам, проведенню комп'ютерного контролю базових знань, використанню комп'ютерних програм у процесі навчання та при заключному тестуванні.
Досвід викладання на кафедрі показав значний професійний інтерес молодшого медичного персоналу до запропонованої тематики та суттєве підвищення якості в засвоєні ними теоретичних знань і практичних навичок.
З метою підвищення ефективності та якості роботи атестаційних комісій на базі кафедри в день заключного іспиту слухачів проводиться атестація молодших медичних спеціалістів. Ця тісна взаємодія співробітників кафедри з фахівцями охорони здоров'я дає можливість виявити «слабкі місця» в підготовці та скоригувати форми та методи навчання.